Actual pricelist of shipment and payment methods:

General terms and conditions, Withdrawal form and Complaint protocol

Please download GTC, WF and CP as one merged PDF.


General Terms and Conditions:

Please download GTC form in PDF:


Withdrawal form

Please download withdrawal form in PDF:


Complaint protocol

Please download complaint protocol in PDF:General business conditions:

Všeobecné obchodní podmínky

Internetového obchodu https://www.elisabethdevata.com

Update of terms and conditions 17.9.2023:

- from that date, information about some courses can be found beyond the web and on the Youtube channel, see. here: https://www.youtube.com/watch?v=O73J3XHuPsE (video titled "Rules and what to bring"), or in English here: https://www.youtube.com/watch?v=bJBp9WlTUVY (video labelled "Workshop and art courses rules and guidelines"). Eliška Devátá, MA, cannot guarantee that her social networks will not face further cyberattacks, despite the fact that she uses the greatest possible antivirus and additional protection to minimize these possible attacks. If there is a difference between the information about courses or products in the video, on the social network and on the web, the website is always authoritative.

- in this video, the author and lecturer explains her approach to social networks: https://www.youtube.com/watch?v=xARzwdIOBBQ - the author prefers direct contact through the phone, in the form of sms, through the Signal application, or by calling. If anyone contacts the author via Messenger or Whatsapp, they do so at her own risk and the author does not take responsibility for any inconvenience associated with cyber attacks on these networks recently. 

- From 17/09/2023 it is possible to enter your e-mail address for sending newsletters. By entering your e-mail address, you explicitly agree to receive newsletters about new courses, workshops, news, etc.

I will not give your e-mail address to third parties and will only use it to promote my courses and sold items

Poznámka: tyto VOP jsou primárně vytvořeny v českém jazyce. Pro větší komfort zákazníků nemluvících česky byly také přeloženy do angličtiny. V případě pochybností způsobenými možnými chybami v překladu je autoritativní české znění VOP. 

Note: These GTC are primarily created in the Czech language. For the convenience of customers who do not speak Czech, they have also been translated into English. In case of doubt caused by possible errors in translation, the Czech version of the GTC is authoritative. 

1.Základní ustanovení

1.Basic provisions

1.1Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnostiEliška Devátá, MA, se sídlem Hlavni 38, 29001, Senice, identifikační číslo: 17992770, (dále jen"prodávající") jsou vydané dle § 1751 odst. 1. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník").

1.1 english: 

These General Terms and Conditions (hereinafter referred to as the "Terms and Conditions") of the company Eliška Devátá, MA, with its registered office at Hlavni 38, 29001, Senice, identification number: 17992770, (hereinafter referred to as the "Seller") are issued pursuant to § 1751 par. 1. Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, as amended (hereinafter referred to as the "Civil Code").

6">


1.2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu na adrese https://www.elisabethdevata.com (dále "jen internetový obchod").

1.2. These Terms and Conditions govern the mutual rights and obligations of the parties arising in connection with or on the basis of a purchase contract (hereinafter referred to as the "Purchase Agreement") concluded between the Seller and another natural person (hereinafter referred to as the "Buyer") through the online store at https://www.elisabethdevata.com (hereinafter referred to as the "Online Store").<br>

1.3. Obchodní podmínky a kupní smlouva jsou primárně vyhotoveny v českém jazyce, pokud si smluvní strany nedohodnou jazyk jiný.

Smluvní vztah se řídí českým právním řádem v jeho účinném znění.

1.3. The Terms and Conditions and the Purchase Contract are primarily drawn up in the Czech language, unless the parties agree on a different language.

The contractual relationship is governed by Czech law in its effective wording.

1.4. Tyto obchodní podmínky vymezují vztah a práva a povinnosti z něj plynoucí pouze mezi prodávajícím a kupujícím - fyzickou osobou nepodnikatelem, který uzavírá smlouvu výlučně mimo rámec své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání.

1.4. These Terms and Conditions define the relationship and the rights and obligations arising from it only between the seller and the buyer - a natural person non-entrepreneur who concludes a contract exclusively outside the scope of his business or independent performance of his profession.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat na základě § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Změna obchodních podmínek bude kupujícímu oznámena prostřednictvím internetových stránek prodávajícího, konkrétně na https:// www.elisabethdevata.com v Obchodních podmínkách s vyznačením data nabytí účinností nových podmínek a možností náhledu znění předchozích. Druhá strana má právo změny, v případě smlouvy uzavřené na dlouhodobé k opětovnému plnění, odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve lhůtě jednoho měsíce od doby nabytí účinnosti podmínek nových.

1.5. The Seller may change or supplement the wording of the Terms and Conditions on the basis of Section 1752 of Act No. 89/2012 Coll., The Civil Code. The Buyer will be notified of the change in the Terms and Conditions via the Seller's website, specifically on the https:// www.elisabethdevata.com in the Terms and Conditions, indicating the effective date of the new Terms and Conditions and the possibility of previewing the previous wording. The other party has the right to reject the changes, in the case of a long-term contract for re-performance, and to terminate the obligation for this reason within one month from the effective date of the new conditions.<br>

2. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy

2. Order of goods and conclusion of the purchase contract

1. Prezentace zboží, uvedeného v internetovém obchodě https://www.elisabethdevata.com, není nabídkou k uzavření smlouvy, je pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

1. The presentation of goods listed in the https://www.elisabethdevata.com online store is not an offer to conclude a contract, it is only of an informative nature and the seller is not obliged to conclude a purchase contract for these goods.

2. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, je-li prodávající plátcem takové daně (DPH) bez poštovného a balného. Cena uvedená u zboží je cenou za zboží konečnou. Cena zboží je platná po dobu, kdy je zobrazována v internetovém obchodě https://www.elisabethdevata.com.

2. The prices of the goods include value added tax if the seller is a payer of such tax (VAT) without postage and packing. The price stated for the goods is the final price for the goods. The price of the goods is valid for as long as it is displayed in the online store https://www.elisabethdevata.com.

3. Internetový obchod https://www.elisabethdevata.com také obsahuje na specifickém místě informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží v rámci jeho doručování na území České republiky.

3. The online store https://www.elisabethdevata.com also contains, in a specific place, information on the costs associated with the packaging and delivery of goods within their delivery in the Czech Republic.

4. Náklady spojené s balením a dodáním zboží na území České republiky, jsou vždy uvedeny před odesláním objednávky prostřednictvím stránek tohoto internetového obchodu. Náklady jsou kalkulovány dle veřejných i soukromých ceníků přepravních firem v závislosti na váze, způsobu platby a způsobu dodání zvoleného v objednávkovém formuláři.

4. The costs associated with the packaging and delivery of goods in the Czech Republic are always stated before sending the order through the website of this online store. Costs are calculated according to public and private price lists of transport companies depending on the weight, method of payment and delivery method selected in the order form.

5. Před odesláním objednávky prodávajícímu, je kupujícímu umožněno objednávku měnit a upravovat údaje, které do objednávky vložil a kontrolovat správnost vložených údajů.

5. Before sending the order to the seller, the buyer is allowed to change the order and modify the data he has entered into the order and check the accuracy of the entered data.

6. Náklady kupujícího vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na telefonní hovory, náklady na internetové připojení, apod.) na straně kupujícího, hradí kupující sám.

6. The Buyer's costs incurred when using means of distance communication in connection with the conclusion of the Purchase Contract (costs of telephone calls, costs of Internet connection, etc.) on the part of the Buyer shall be borne by the Buyer himself.

7. Kupující provádí objednání zboží těmito způsoby:

 • a) kupující "vloží" objednávané zboží do nákupního košíku internetového obchodu, stiskem tlačítka "Přidat do košíku", prostřednictvím svého uživatelského účtu, pokud provedl v předchozím kroku registraci v internetovém obchodě https:// www.elisabethdevata.com
 • b) kupující "vloží" objednávané zboží do nákupního košíku internetového obchodu, stiskem tlačítka "Přidat do košíku", bez nutnosti zákaznického účtu a registrace.

7. The Buyer orders goods in the following ways:

a) the buyer "inserts" the ordered goods into the shopping cart of the online store, by pressing the "Add to cart" button, through his user account, if he has registered in the previous step in the online store https:// www.elisabethdevata.com

b) the buyer "inserts" the ordered goods into the shopping cart of the online store, by pressing the "Add to cart" button, without the need for a customer account and registration.

8. Objednávku odešle kupující prodávajícímu, kliknutím na tlačítko "Objednávka zavazující k platbě". Veškeré údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Kupující tak potvrzuje, že vyplnil všechny povinné údaje správně, dle svého vědomí a svědomí při vytváření objednávky a kliknutím na tlačítko "Objednávka zavazující k platbě" souhlasí s těmito obchodními podmínkami. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávající políčko.

8. The Buyer sends the order to the Seller by clicking on the "Order binding to pay" button. All data stated in the order are considered correct by the seller. The Buyer thus confirms that he has filled in all the mandatory data correctly, according to his knowledge and conscience, when creating the order and by clicking on the "Order binding to pay" button, he agrees to these Terms and Conditions. A checkbox is used to confirm and agree.

9. Veškeré objednávky odeslané kupujícím prodávajícímu jsou považovány prodávajícím za závazné.

9. All orders sent by the Buyer to the Seller are considered binding by the Seller.

10. Neprodleně po odeslání objednávky prodávajícímu, vystaví prodávající potvrzení o doručení objednávky kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty na kontakt uvedený kupujícím v objednávce, nebo v uživatelském účtu internetového obchodu https:// www.elisabethdevata.com, kde provedl kupující registraci. Toto potvrzení není považováno za uzavření kupní smlouvy.

10. Immediately after sending the order to the seller, the seller shall issue a confirmation of delivery of the order to the buyer by e-mail to the contact specified by the buyer in the order, or in the user account of the online store https:// www.elisabethdevata.com where the buyer registered. This confirmation is not considered as the conclusion of the purchase contract.

11. Prodávajícímu vzniká při doručení objednávky od kupujícího právo na kontakt kupujícího za účelem doplnění chybějících údajů, případnou změnu a úpravu údajů v objednávce.

11. Upon delivery of the order from the buyer, the seller has the right to contact the buyer in order to complete the missing data, change and modify the data in the order.

12. Pokud to charakter objednávky vyžaduje, je prodávající oprávněn kontaktovat kupujícího a požadovat jeho součinnost k uzavření kupní smlouvy.

12. If the nature of the order requires it, the seller is entitled to contact the buyer and request his cooperation to conclude the purchase contract.

13. Uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až potvrzením objednávky prodávajícím. Potvrzení objednávky vystaví prodávající kupujícímu a zašle jej na e-mailovou adresu sdělenou mu kupujícím v objednávce.

13. The conclusion of the purchase contract between the seller and the buyer arises only after the order is confirmed by the seller. The order confirmation shall be issued by the Seller to the Buyer and sent to the e-mail address communicated by the Buyer in the order.

14. V případě technické poruchy na straně prodávajícího, zjevně nesprávného zobrazení cen produktů či kombinací slev způsobující minimální cenu objednávky internetového obchodu, není prodávající povinen zboží či službu za uvedenou cenu kupujícímu dodat. A to ani v případě potvrzení objednávky nebo její zaplacení bezhotovostní platbou (platební kartou, bankovním převodem, nebo jinou platební metodou).

14. In the event of a technical failure on the part of the Seller, a manifestly incorrect display of product prices or a combination of discounts causing the minimum price of an order for the Online Store, the Seller is not obliged to deliver the goods or services to the Buyer for the specified price. Not even in the case of order confirmation or payment by cashless payment (credit card, bank transfer, or other payment method).<br>

15. Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na nákup zboží přes webový internetový obchod

https://www.elisabethdevata.com .

15. These Terms and Conditions apply only to the purchase of goods through the online store

https://www.elisabethdevata.com .

3.Cena

1. Cenu za zboží a případné náklady spojené s dopravou, úpravou produktu (pokud ji prodávající poskytuje přímo v

internetovém obchodě), může kupující uhradit těmito způsoby:

 • v hotovosti nebo platební kartou na dobírku, v místě vyzvednutí zásilky
 • v hotovosti na prodejně prodávajícího, na adrese: Hlavní 38, Senice, 29001
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2702464861/2010, vedený u společnosti Fiobanka.

3.Price

1. The price of the goods and any costs associated with transport, product modification (if the seller provides it directly in online store), the buyer may pay in the following ways:

in cash or by credit card cash on delivery, at the pick-up point

in cash at the seller's shop, address: Hlavní 38, Senice, 29001

by wire transfer to the Seller's bank account No. 2702464861/2010 (in Czech crowns), maintained by Fiobanka.

2. Kupující je povinen prodávajícímu uhradit kupní cenu zboží, ale také náklady spojené s balením a dodáním zboží.

Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

2. The buyer is obliged to pay the seller the purchase price of the goods, but also the costs associated with packaging and delivery of the goods.

Unless expressly stated otherwise, the purchase price also includes the costs associated with the delivery of the goods.

3. V případě platby na dobírku nebo v hotovosti, je cena zboží splatná při převzetí nebo ke dni dodání zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby má prodávající 14 dní ode dne přijetí platby na odeslání objednávky.

3. In the case of cash on delivery or cash payment, the price of the goods is payable upon receipt or on the date of delivery of the goods. In the case of cashless payment, the purchase price is payable within 10 days of the conclusion of the purchase contract. In the case of cashless payment, the seller has 14 days from the date of receipt of the payment to send the order.

4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu společně s uvedeným variabilním symbolem, na bankovní účet prodávajícího. Závazek kupujícího je splněn připsáním náležité částky kupní ceny, na účet prodávajícího.

4. In the case of cashless payment, the buyer is obliged to pay the purchase price together with the variable symbol to the seller's bank account. The buyer's obligation is fulfilled by crediting the appropriate amount of the purchase price to the seller's account.

5. Dle ustanovení §1820 odst. 1 písm. q) občanského zákoníku, prodávající nepožaduje po kupujícím zálohu, nebo jinou obdobnou platbu, pokud to nevyžaduje povaha produktu a nedomluví-li se prodávající s kupujícím jinak. Úhradu kupní ceny zboží před jeho odesláním, nelze považovat jako zálohu.

5) According to the provisions of § 1820 paragraph. 1 point. q) of the Civil Code, the seller does not require the buyer to advance payment or other similar payment, unless required by the nature of the product and unless the seller agrees with the buyer otherwise. Payment of the purchase price of the goods before its dispatch can not be considered as a deposit.

6. Případná cenová zvýhodnění a slevy z kupní ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, nerozhodne-li se prodávající jinak. O možné kombinaci slev, zvýhodnění apod. a o konečné ceně zboží je kupující informován vždy před odesláním objednávky.

6. Any price advantages and discounts on the purchase price of the goods cannot be combined with each other, unless the seller decides otherwise. The buyer is always informed about the possible combination of discounts, advantages, etc. and the final price of the goods before sending the order.

7. Daňový doklad je prodávajícím vyhotoven až po uhrazení kupní ceny zboží kupujícím a je prodávajícím doručen kupujícímu na e-mailovou adresu sdělenou mu kupujícím v objednávce a/nebo fyzicky předán při osobním vyzvednutí zboží v provozovně prodávajícího a/nebo zaslán kupujícímu současně se zbožím.

7. The tax document is drawn up by the seller only after payment of the purchase price of the goods by the buyer and is delivered by the seller to the buyer to the e-mail address provided by the buyer in the order and / or physically handed over when personally picking up the goods at the seller's premises and / or sent to the buyer together with the goods.

8. Prodávající může využívat systému přizpůsobení ceny osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování dle předem definovaného algoritmu. Pokud je cena přizpůsobena kupujícímu, bude prodávající o této skutečnosti neprodleně kupujícího informovat.

8. The Seller may use the system of price adjustment to the Buyer on the basis of automated decision-making according to a pre-defined algorithm. If the price is adjusted to the buyer, the seller will immediately inform the buyer of this fact.

9. V případě, že je předmětem závazku mezi prodávajícím a kupujícím poskytnutí digitálního obsahu, služby digitálního obsahu a věci s digitálními vlastnostmi, který není dodán na hmotném nosiči, spotřebitel výslovně souhlasí se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a že bere na vědomí, že udělením souhlasu zaniká jeho právo odstoupit od smlouvy podle § 1837 písm. 

9. In the event that the subject of an obligation between the seller and the buyer is the provision of digital content, digital content services and things with digital characteristics that are not delivered on a tangible medium, the consumer expressly agrees to start performance before the expiry of the withdrawal period and that he acknowledges that by granting consent, his right to withdraw from the contract expires under § 1837. 

4.Dodání zboží

Platné od 1. 8. 2023: !!! Vezměte prosím na vědomí, že náklady na dopravu závisí na hmotnosti balíku, a proto budou skutečné náklady na dopravu vypočteny až po správném zvážení a změření objednaného balíku. Vaše faktura nákladů na dopravu bude automaticky upravena na základě skutečné hmotnosti balíku. Bohužel není možné předem vypočítat hmotnost, zejména v případě keramických předmětů, protože je třeba je velmi pečlivě zabalit spolu s obalovými předměty, jako jsou papíry, tuhý papír, karton atd., které slouží k ochraně zboží. Proto prosím berte na vědomí, že i když Vám webový systém může ukázat, že cena dopravy je pouze 11 Euro (například), může se ve skutečnosti zvýšit na základě cílové země, hmotnosti, výšky atd. Pokračováním v této objednávce s tímto souhlasíte. Faktura za dopravu upravená dle aktuální hmotnosti a velikosti balíku Vám bude automaticky odeslána po jeho zaplacení. Cena dopravy bude interně upravena prodejcem dle aktuální velikosti balíku a dle aktuálních cen smluvních dopravních společností. Z důvodu zrychlení procesu expedice a zabránění zasílání nevyžádaných e-mailů nebude zákazníkovi posílán e-mail o změně ceny dopravy, ale bude mu pouze zaslána faktura s aktuální cenou dopravy po zaplacení balíku. 

V případě interních změn ve fakturaci dopravy bude zachován stejný dopravce zvolený zákazníkem. Například, pokud si zvolíte dopravce Balíkovna do 5 kg, ale Váš balík bude mít 8 kg, budete platit dle aktuálního ceníku Vámi zvoleného dopravce.


1. Náklady na dodání zboží jsou dle uvedeného způsobu a typu doručení vždy uvedeny v objednávce a následném potvrzení vydaném prodávajícím.

2. Kupující je povinen převzít zboží na místě uvedeném v objednávce, neučiní-li tak, vystavuje se nebezpečí nedoručení zboží a jeho vrácení zpět prodávajícímu. V případě následně vyžádaného opakovaného doručení prodávajícím bere kupující na vědomí opakované náklady na dopravu ve výši její původní ceny.

4. Delivery of goods

Valid from 1.8.2023: Please note that shipping costs depend on the weight of the package and therefore the actual shipping costs will only be calculated after the ordered package has been properly weighed and measured. Your shipping invoice will be automatically adjusted based on the actual weight of the package. Unfortunately, it is not possible to calculate the weight in advance, especially in the case of ceramic objects, since they need to be packed very carefully together with packaging items such as paper, rigid paper, cardboard, etc., which serve to protect the goods. Therefore, please note that although the web system may show you that the shipping cost is only 11 Euro (for example), it may actually increase based on the destination country, weight, height, etc. By continuing with this order, you agree to this. An invoice for transport adjusted to the current weight and size of the package will be automatically sent to you after your payment. The shipping price will be internally adjusted by the seller according to the current size of the package and according to the current prices of contractual transport companies. In order to speed up the shipping process and prevent the sending of unsolicited e-mails, the customer will not be sent an e-mail about the change in the shipping price, but will only be sent an invoice with the current shipping price after paying for the package. 

In the event of internal changes in transport invoicing, the same carrier chosen by the customer will be retained. For example, if you choose a carrier Balíkovna up to 5 kg, but your package will have 8 kg, you will pay according to the current price list of your chosen carrier

1. The costs of delivery of the goods are always stated in the order and subsequent confirmation issued by the seller according to the method and type of delivery.

2. The buyer is obliged to take over the goods at the place specified in the order, if he fails to do so, he runs the risk of non-delivery of the goods and their return to the seller. In the case of subsequent requested repeated delivery by the seller, the buyer acknowledges the repeated costs of transport in the amount of its original price.

3. Kupující je povinen při přebírání zboží od přepravce důkladně zkontrolovat zásilku zda-li není poškozen obal nebo přímo samotné zboží. Pokud kupující nesouhlasí s převzetím zboží, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit přepravci. V případě zjištění závad na obalu nebo přímo na zboží, není kupující povinen zásilku od přepravce převzít.

4. Zaplacením zboží a převzetím zboží od dopravce, nabývá kupující vlastnické právo a veškeré povinnosti s tím spojené. Převzetím zboží kupujícím přechází na kupujícího nebezpečí vzniku škody na zboží.

3. The buyer is obliged during a take over of the goods from the carrier thoroughly inspect the shipment whether the packaging or the goods themselves are damaged. If the buyer does not agree with the takeover of the goods, he is obliged to notify the carrier of this fact without delay. In the event of defects in the packaging or directly on the goods, the buyer is not obliged to take over the shipment from the carrier.

4. By paying for the goods and taking over the goods from the carrier, the buyer acquires ownership and all obligations associated with it. By taking over the goods by the buyer, the risk of damage to the goods passes to the buyer.

5. Zboží je kupujícímu dodáno:

 • Prostřednictvím společnosti(í): Zásilkovna, GLS, Balíkovna, DPD (neplatí pro balíky obsahující keramické předměty), PPL a dalších dopravních společností uvedených v sekci doprava
 • Na adresu uvedenou kupujícím v objednávce
 • Ve výdejně zásilek společnosti(í): Zásilkovna, výdej je zpoplatněn částkou 79 Kč a ve výdejně společnosti Balíkovna, výdej je zpoplatněn dle aktuálního ceníku.
 • Osobním odběrem v sídle prodávajícího na adrese: Hlavní 38, Senice, 29001. Je možné, že při tomto osobním odběru bude zplnomocněna další osoba, která zboží předá.

5. The goods are delivered to the buyer:

 • Through the company(s): Zásilkovna, GLS, Balíkovna, DPD (does not apply to parcels containing ceramic items), PPL and other transport companies listed in the transport section
 • To the address specified by the buyer in the order
 • In the consignment office of the company(s): Zásilkovna, the pickup is charged with the amount of CZK 79 and in the dispensary of the company Balíkovna, the pickup is charged according to the current price list.
 • Personal collection at the Seller's registered office at the address: Hlavní 38, Senice, 29001. It is possible that during this personal collection will be authorized another person who will hand over the goods.


  6. Osobní odběr není zpoplatněn.

  7. Zboží je přepravci předáno obvykle do 15 pracovních dnů.

  8. Kupující, který při objednání zboží zvolil formu doručení vyzvednutím v sídle, je povinen zboží vyzvednout do 15 dnů. Prodávající bude o možnosti vyzvednout zboží osobně informovat kupujícího zasláním zprávy na e-mailovou adresu nebo telefonickým hovorem.

  9. Prodávající prohlašuje, že jím prodávaný digitální obsah, služby digitálního obsahu a věci s digitálními vlastnostmi, zajišťují funkčnost s technickým a programovým vybavením, které se obvykle s digitálním obsahem, službou digitálního obsahu a věcí s digitálními vlastnostmi téhož druhu používá, aniž je zapotřebí je převést (kompatibilita), nebo s jiným technickým a programovým vybavením, než které se obvykle s digitálním obsahem, službou digitálního obsahu a věcí s digitálními vlastnostmi téhož druhu používá (interoperabilita), které jsou prodávajícímu známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy.

  6. Personal collection is free of charge.

  7. The goods are usually handed over to the carrier within 15 working days.

  8. The Buyer, who when ordering the goods chose the form of delivery by picking up at the registered office, is obliged to pick up the goods within 15 days. The seller will personally inform the buyer about the possibility of picking up the goods by sending a message to the e-mail address or by phone call.

  9. The Seller declares that the digital content, digital content services and things with digital characteristics sold by the Seller ensure functionality with the technical and software that is usually used with digital content, digital content services and things with digital characteristics of the same kind without the need to convert them (compatibility), or with other hardware and software than that usually found with digital content, by the service uses digital content and goods with digital characteristics of the same kind (interoperability) which the seller knows or may reasonably be expected to be aware of.

  5. Zákaznický účet

  1. Kupující, který provede registraci v internetovém obchodě https://www.elisabethdevata.com, může získat přístup do uživatelského účtu, ze kterého může vytvářet objednávky zboží. V případě, že funkcionalita obchodu umožňuje objednávání zboží bez registrace, může kupující objednávat zboží také bez registrace.

  2. Při registraci do uživatelského účtu a při objednávání zboží, je kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. V případě změny údajů, je kupující povinen tyto údaje aktualizovat v uživatelském účtu, případně tuto změnu neprodleně nahlásit prodávajícímu. Údaje vyplněné kupujícím jsou považovány za jediné a správné.

  3. Přístup k uživatelskému účtu je chráněn uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost a tyto údaje nesmí kupující poskytnout třetí osobě, učiní-li tak, pak pouze na vlastní odpovědnost. Provozovatel webu https:// www.elisabethdevata.com uchovává přístupové údaje k účtu Kupujícího v šifrované formě.

  5. Customer Account

  1. A buyer who registers in the https://www.elisabethdevata.com online store can gain access to a user account from which he can create orders for goods. If the functionality of the store allows ordering goods without registration, the buyer can also order goods without registration.

  2. When registering for a user account and ordering goods, the buyer is obliged to provide correct and true information. In the event of a change in the data, the buyer is obliged to update these data in the user account, or immediately report this change to the seller. The data filled in by the buyer are considered to be the only and correct.

  3. Access to the user account is protected by a username and password. The buyer is obliged to maintain confidentiality and these data may not be provided by the buyer to a third party, if he does so, then only at his own responsibility. The Website Operator https:// www.elisabethdevata.com stores access data to the Buyer's account in encrypted form.

  4. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

  5. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit kupujícímu uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy jej kupující aktivně nevyužívá prokazatelně delší dobu než 12 měsíců. Popřípadě pokud kupující poruší povinnosti kupní smlouvy a těchto všeobecných obchodních podmínek či jiné obchodní dohody s provozovatelem webu https://www.elisabethdevata.com .

  6. Provozovatel webu https://www.elisabethdevata.com není povinen zajistit nepřetržitý provoz uživatelských účtů, to zejména pro plánované odstávky, aktualizace či poruchy.

  4. The Seller is not responsible for any misuse of the user account by a third party.

  5. The Seller reserves the right to cancel the Buyer's user account, especially if the Buyer does not actively use it for a demonstrably longer period than 12 months. Alternatively, if the buyer breaches the obligations of the purchase contract and these General Terms and Conditions or other business agreement with the operator of the https://www.elisabethdevata.com website.

  6. The Website Operator https://www.elisabethdevata.com is not obliged to ensure the continuous operation of user accounts, especially for planned outages, updates or failures.

  6. Odstoupení od kupní smlouvy

  1. Podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nemůže kupující odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:

  • o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli podnikatele,
  • o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíšeno s jiným zbožím,
  • o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení oprav nebo údržby,
  • o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,
  • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil,
  • o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,
  • o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,
  • uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen, nebo
  • o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

6. Withdrawal from the purchase contract

1. According to the provisions of Section 1837 of the Civil Code, the buyer may not withdraw from the purchase contract in the following cases:

 • for the provision of services, if they have been fully provided; in the case of performance for consideration, only if it began with the consumer's prior express consent before the expiry of the withdrawal period and the entrepreneur informed the consumer before concluding the contract that the right to withdraw from the contract expires by providing performance,
 • on the supply of goods or services, the price of which depends on financial market fluctuations independent of the will of the entrepreneur and which may occur during the withdrawal period,
 • on the supply of alcoholic beverages, the price of which was agreed at the time of conclusion of the contract, with the proviso that the delivery can be made only after thirty days and the actual value of which depends on market fluctuations independent of the will of the entrepreneur,
 • on the delivery of goods in sealed packaging that are not suitable to return for health protection or hygiene reasons after the consumer has violated it,
 • urgent repair or maintenance to be carried out at a location specified by the consumer at his express request; however, this does not apply to the performance of other than requested repairs or the delivery of goods other than spare parts necessary for repairs or maintenance,
 • on the supply of perishable goods or goods with a short shelf life, as well as goods which, due to their nature, have been irreversibly mixed with other goods after delivery,
 • for the supply of goods manufactured according to the consumer's requirements or adapted to his personal needs,
 • accommodation, carriage of goods, hiring of means of transport, catering or leisure activities, if the contract requires performance to be performed on a certain date or period,
 • for the supply of newspapers, periodicals or magazines, with the exception of subscription contracts for their supply,
 • on the delivery of an audio or video recording or a computer program in sealed packaging, if the consumer has broken it,
 • on the delivery of goods in sealed packaging that are not suitable to return for health protection or hygiene reasons after the consumer has violated it,
 • the supply of digital content which is not supplied on a tangible medium after the performance has begun; In the case of performance for consideration, if it began with the prior express consent of the consumer before the expiry of the withdrawal period, the consumer was informed that the right to withdraw from the contract expires, and the entrepreneur provided him with a confirmation pursuant to § 1824a par. 1 and 2 or § 1828 paragraph. 3 and 4. 2 of Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, as amended.
 • concluded on the basis of a public auction pursuant to another law, in which the consumer may be physically present, or
 • accommodation, carriage of goods, hiring of means of transport, catering or leisure activities, if the contract requires performance to be performed on a certain date or period,
 • for the supply of newspapers, periodicals or magazines, with the exception of subscription contracts for their supply,

  2. Pokud neplatí případy uvedené v odstavci 6.1, těchto všeobecných podmínek pro odstoupení od kupní smlouvy, je kupující oprávněn podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

  3. Pokud je objednávka rozdělena, popřípadě obsahuje několik částí (nebo zboží), které jsou dodávány v časovém rozestupu, lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžet od dodání poslední části (zboží).

  4. Odstoupení od kupní smlouvy, musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě (nejpozději 14 dní od převzetí poslední části, nebo zboží objednávky).

  2. If the cases referred to in paragraph 6.1 of these General Terms and Conditions for withdrawal from the purchase contract do not apply, the buyer is entitled under § 1829 paragraph. 1 of the Civil Code, withdraw from the purchase contract within 14 days of receipt of the goods.

  3. If the order is divided or contains several parts (or goods) that are delivered in the time interval, the period for withdrawal from the purchase contract begins to run from the delivery of the last part (goods).

  4. Withdrawal from the purchase contract must be sent to the seller within this period (no later than 14 days from receipt of the last part or goods of the order).

  5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, vrátí prodávající přijaté peněžní prostředky kupujícímu do 14 dnů od přijetí zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než bude zboží doručeno zpět prodávajícímu, nebo jinak dle dohody s kupujícím.

  6. Kupující vrátí prodávajícímu zboží, které nesmí být poškozené, nesmí jevit známky nadměrného užívání a nesmí být znečištěno či jinak znehodnoceno. V případě nadměrného užívání nad rámec vyzkoušení odpovídá kupující podnikateli za snížení hodnoty zboží. Pokud je to možné, vrátí kupující zboží také v původním obalu. Kupující odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

  5. In the event of withdrawal from the purchase contract pursuant to § 1829 paragraph. 1 of the Civil Code, the seller returns the received funds to the buyer within 14 days of receipt of the goods. The seller is not obliged to return the received funds to the buyer before the goods are delivered back to the seller, or otherwise as agreed with the buyer.

  6. The Buyer shall return to the Seller goods that must not be damaged, must not show signs of excessive use and must not be dirty or otherwise devalued. In the event of excessive use beyond the scope of testing, the buyer is liable to the entrepreneur for the decrease in the value of the goods. If possible, the buyer will also return the goods in their original packaging. The buyer is liable to the entrepreneur only for the decrease in the value of the goods that arose as a result of handling these goods differently than is necessary to become familiar with the nature, properties and functionality of the goods.

  7. Je-li v nabídce prodávajícího několik možností doručení zboží, je při odstoupení od smlouvy a vrácení zboží kupujícím zpět prodávajícímu vždy kupujícímu vracena částka poštovného dle nejlevnějšího způsobu doručení dle dané varianty. Tato částka je pak vrácena prodávajícím kupujícímu, oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  8. Peněžní prostředky budou vráceny kupujícímu stejným způsobem, jakým je prodávající přijal, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

  9. Je-li součástí objednávky dárek od prodávajícího, odstoupením od kupní smlouvy není kupující povinen tento dárek prodávajícímu vrátit.

  7. If the Seller offers several options for the delivery of goods, when withdrawing from the contract and returning the goods by the Buyer back to the Seller, the amount of postage according to the cheapest method of delivery according to the given variant is always returned to the Buyer. This amount is then returned by the seller to the buyer, against the buyer's claim for a refund of the purchase price.

  8. The funds will be returned to the buyer in the same way as the seller received them, unless agreed otherwise with the buyer.

  9. If the order includes a gift from the seller, by withdrawing from the purchase contract, the buyer is not obliged to return this gift to the seller.

  10. Odstoupení od kupní smlouvy je nutné zaslat prodávajícímu na doručovací adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách a nebo na e-mailovou adresu: elisdevata@proton.me, popřípadě jiným komunikačním kanálem využívaným prodávajícím. Prodávající bezodkladně potvrdí přijetí odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu.

  11. Pro odstoupení od kupní smlouvy, je možné využít formuláře poskytnutého prodávajícím a uvedeného na konci těchto všeobecných obchodních podmínek. Formulář pro odstoupení od smlouvy je kupujícímu zasílán současně s potvrzením objednávky a je též k dispozici ke stažení samostatně na adrese https://www.elisabethdevata.com .

  10. Withdrawal from the purchase contract must be sent to the seller to the delivery address specified in these terms and conditions or to the e-mail address: elisdevata@proton.me, or another communication channel used by the seller. The Seller shall immediately confirm the receipt of the withdrawal from the Purchase Agreement to the Buyer.

  11. To withdraw from the purchase contract, it is possible to use the form provided by the seller and listed at the end of these general terms and conditions. The withdrawal form is sent to the buyer at the same time as the order confirmation and is also available for download separately at https://www.elisabethdevata.com.

  12. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy až do okamžiku převzetí zboží kupujícím. Může tak učinit v několika případech, jako je například vyprodání zásob, přerušení dodávky zboží od výrobce nebo dodavatele, či z důvodu nedostupnosti zboží a jiných případů vzniklých třetí stranou.

  13. V případě odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím, prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e- mailové adresy, telefonu nebo jiného komunikačního kanálu. Veškeré přijaté peněžní prostředky včetně nákladů za dopravu o kupujícího, budou vráceny prodávajícím zpět a to stejným způsobem, popřípadě jiným způsobem určeným kupujícím.

  12. The seller is entitled to withdraw from the purchase contract until the moment of receipt of the goods by the buyer. It may do so in several cases, such as selling out of stock, interrupting the delivery of goods from the manufacturer or supplier, or due to the unavailability of goods and other events arising from a third party.

  13. In the event of withdrawal from the purchase contract by the seller, the seller shall immediately inform the buyer via e-mail address, telephone or other communication channel. All received funds, including shipping costs of the buyer, will be returned by the seller in the same way, or in another way determined by the buyer.

  14. Je-li předmětem závazku mezi prodávajícím a kupujícím poskytnutí digitálního obsahu, služby digitálního obsahu a věci s digitálními vlastnostmi, který není dodán na hmotném nosiči, končí lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy uplynutím čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy, pokud není v kupní smlouvě uvedeno jinak.

  15. Odstoupí-li kupující od smlouvy a byl-li mu v souvislosti s poskytováním digitálního obsahu odevzdán hmotný nosič, vydá jej prodávajícímu na jeho žádost a náklady bez zbytečného odkladu. Prodávající může o vydání hmotného nosiče požádat do čtrnácti dnů od ukončení závazku. A zároveň se kupující zdrží užívání dle § 2389o, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  14. If the subject of the obligation between the seller and the buyer is the provision of digital content, digital content services and things with digital characteristics that are not delivered on a tangible medium, the withdrawal period ends fourteen days from the date of conclusion of the contract, unless otherwise specified in the purchase contract.

  15. If the buyer withdraws from the contract and a tangible medium has been handed over to him in connection with the provision of digital content, he shall issue it to the seller at the seller's request and cost without undue delay. The seller may request the release of a tangible medium within fourteen days of the termination of the obligation. At the same time, the buyer shall refrain from using it pursuant to § 2389o, para. 2 of Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, as amended.

  16. Kupující nenese žádné náklady na odstoupení od kupní smlouvy, jestliže bylo předmětem kupní smlouvy dodání digitálního obsahu, služby digitálního obsahu a věci s digitálními vlastnostmi, který nebyl dodán na hmotném nosiči a prodávající jej dodal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ačkoliv kupující o to výslovně nežádal, nebo nevzal výslovně na vědomí, že mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne, nebo prodávající neposkytl kupujícímu potvrzení podle §1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  17. Kupující nemusí uvádět konkrétní důvod odstoupení od kupní smlouvy.

  16. The Buyer shall not bear any costs of withdrawal from the Purchase Contract if the subject of the Purchase Agreement was the delivery of digital content, digital content services and items with digital characteristics that were not delivered on a tangible medium and the Seller delivered it before the expiry of the withdrawal period, although the Buyer did not expressly request it or did not expressly acknowledge that his right of withdrawal would expire, or the seller has not provided the buyer with a confirmation pursuant to § 1824a paragraph. 1 and 2 or § 1828 paragraph. 3 and 4 of Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, as amended.

  17. The buyer does not have to state a specific reason for withdrawing from the purchase contract.

  7. Práva z vadného plnění

  1. Práva z vadného plnění se řídí podle ustanovení § 1914 až 1925, § 2099 až § 2117, dále pak § 2161 až § 2174b zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále dle zákona č. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  7. Rights from defective performance

  1. Rights arising from defective performance are governed by the provisions of Sections 1914 to 1925, Sections 2099 to 2117, as well as Sections 2161 to 2174b of Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, as amended, as well as Act No. 634/1992 Coll., On Consumer Protection, as amended.

  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
  • · se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. The seller is liable to the buyer that the item has no defects upon receipt. In particular, the seller is liable to the buyer that at the time the buyer took over the thing,

 • the thing has properties that the parties have agreed, and in the absence of an arrangement, such properties that the seller or manufacturer described or which the buyer expected with regard to the nature of the goods and the advertising they carry out
 • the item is suitable for the purpose stated by the seller for its use or for which the thing of this kind is usually used,
 • the item corresponds in quality or design to the agreed sample or template, if the quality or design was determined according to the agreed sample or model,
 • the thing is in the appropriate quantity, measure or weight,
 • the goods comply with the requirements of legal regulations.

3. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

4. Připouští-li to povaha zboží nebo služby, má kupující právo na kontrolu nebo předvedení funkci výrobku.

5. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

3. If a defect occurs within twelve months of receipt, the item shall be deemed to have been defective at the time of receipt.

4. If the nature of the goods or service so permits, the buyer has the right to inspect or demonstrate the function of the product.

5. If the buyer did not report the defect without undue delay after he could have discovered it during a timely inspection and sufficient care, the court will not grant him the right of defective performance. In the case of a hidden defect, the same applies if the defect was not notified without undue delay after the buyer could have discovered it with sufficient care, but no later than two years after handing over the item.

6. Vyskytne-li se na zboží vada, pro kterou nelze zboží využívat obvyklým způsobem, může kupující uplatnit u prodávajícího právo z vadného plnění ("reklamace") a požadovat:

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící vady
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstranění vady opravou věci
 • odstoupení od smlouvy.

6. If there is a defect in the goods due to which the goods cannot be used in the usual way, the buyer may exercise the right of defective performance ("complaint") from the seller and require:

 • removal of the defect by delivering a new item without defect or by delivering the missing defect
 • a reasonable discount on the purchase price,
 • removal of the defect by repairing the item
 • withdrawal from the contract.

7. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud zboží:

 • vykazuje podstatnou vadu, která znemožňuje jeho užívání obvyklým způsobem,
 • pokud nelze zboží používat kvůli opakujícím se vadám i vadám/vadě po provedené opravě,
 • při větším počtu vad (3 a více vad),
 • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

7. The buyer is entitled to withdraw from the purchase contract if the goods:

 • shows a substantial defect which makes it impossible to use it in the normal way,
 • if the goods cannot be used due to repeated defects and defects / defects after repair,
 • in case of a larger number of defects (3 or more defects),
 • it is clear from the seller's statement or from the circumstances that the defect will not be remedied within a reasonable time or without significant inconvenience to the buyer.

8. Kupující písemně informuje prodávajícího, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady prodávajícímu. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

9. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

10. Právo z vadného plnění kupující nemůže uplatnit, pokud při převzetí o vadě věděl, nebo ji sám způsobil.

8. The Buyer shall inform the Seller in writing what right he has chosen when notifying the defect or without undue delay after notification of the defect to the Seller. The buyer cannot change the choice made without the seller's consent; This does not apply if the buyer has requested the repair of a defect that proves to be irreparable.

9. Until the buyer exercises the right to a discount on the purchase price or withdraws from the contract, the seller may deliver what is missing or remove the legal defect. Other defects may be removed by the seller at his choice by repairing the item or by delivering a new item; The choice must not cause disproportionate costs to the buyer.

10. The buyer cannot exercise the right arising from defective performance if he knew about the defect upon receipt or caused it himself.

11. Prodávající je povinen přijmout reklamaci na adrese provozovny nebo v sídle i místě podnikání, pokud to povaha a druh zboží umožňuje.

12. Prodávající písemně vyrozumí kupujícího o výsledku reklamace.

13. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží. Jedná-li se však o zboží s uvedeným datem spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje na datum spotřeby uvedené na obalu.

11. The seller is obliged to accept the complaint at the address of the establishment or at the registered office and place of business, if the nature and type of goods allow.

12. The Seller shall notify the Buyer in writing of the outcome of the complaint.

13. The Buyer is entitled to exercise the right to a defect that occurs in the goods within twenty-four (24) months of receipt of the goods. However, in the case of goods with a use-by date, in which case the period is reduced to the use-by date indicated on the packaging.

8. Mimosoudní řešení sporu

1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

2. Kupující má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět je Česká obchodní inspekce (zkráceně ČOI) na adrese Štěpánská 567/15, 120 00, Praha 2 - Nové Město. Jak postupovat v případě mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, včetně možnosti návrhu, naleznete na internetové stránce https://www.coi.cz/ a https://www.coi.cz/informace-o-adr/ .

8. Out-of-court dispute resolution

1. Mutual disputes between the seller and the buyer shall be resolved by general courts.

2. Pursuant to Act No. 634/1992 Coll., On Consumer Protection, as amended, the buyer has the right to an out-of-court settlement of a consumer dispute arising from a purchase contract. The entity that is authorized to carry out out-of-court dispute resolution is the Czech Trade Inspection Authority (CTIA in short) at Štěpánská 567/15, 120 00, Prague 2 - Nové Město. How to proceed in the case of out-of-court settlement of consumer disputes, including the possibility of a proposal, can be found on the website https://www.coi.cz/ and https://www.coi.cz/informace-o-adr/ .

3. Pomoc v případě přeshraničního mimosoudního řešení spotřebitelských sporů zajišťuje Evropské spotřebitelské centrum Česká republika (zkráceně ESC ČR). Kontaktní adresa ESC ČR je Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 - Nové Město. Rady a informace o jednotlivých trzích, včetně platformy pro řešení mimosoudních spotřebitelských sporů, naleznete na internetových stránkách https://evropskyspotrebitel.cz/ ahttps://ec.europa.eu/consumers/odr/main/ .

3. Assistance in the event of cross-border out-of-court settlement of consumer disputes is provided by the European Consumer Centre Czech Republic (abbreviated as ECC CR). The contact address of the ESC CR is Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 - Nové Město. Advice and information on individual markets, including the Out-of-Court Consumer Dispute Resolution platform, can be found on the https://evropskyspotrebitel.cz/ ahttps://ec.europa.eu/consumers/odr/main/ website.

9. Závěrečná ustanovení

1. Ujednání plynoucí z těchto obchodních podmínek a dle nich uzavřené kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, v případě vstupu zahraničního subjektu, jsou podřízeny zákonům České republiky. Tímto však nejsou dotčena práva kupujícího dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

2. V případě zásahu vyšší moci nebo jakémkoliv jiném výpadku internetového obchodu, není prodávající odpovědný za nemožnost realizace objednávky.

9. Final provisions

1. The arrangements arising from these Terms and Conditions and the purchase contract concluded pursuant to them between the buyer and the seller, in the case of the entry of a foreign entity, are subject to the laws of the Czech Republic. However, this does not affect the buyer's rights under Regulation (EC) No. 593/2008 of the European Parliament and of the Council on the law applicable to contractual obligations (Rome I).

2. In the event of force majeure or any other failure of the online store, the seller is not responsible for the impossibility of executing the order.

3. V kupní smlouvě je možné sjednat odchylná ujednání, která pak mají přednost před ustanovením těchto obchodních podmínek.

4. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu či doplnění těchto obchodních podmínek. Tímto ustanovením však není dotčeno právo a povinnosti, dle předchozí verze všeobecných podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 30. 01. 2023.

3. It is possible to negotiate deviating arrangements in the purchase contract, which then take precedence over the provisions of these terms and conditions.

4. The Seller reserves the right to change or supplement these Terms and Conditions. However, this provision does not affect the rights and obligations under the previous version of the General Terms and Conditions.

These Terms and Conditions come into effect on 30/01/2023.

10. Reklamační řád

1. Tento reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek internetového obchodu

https://www.elisabethdevata.com , a definuje základní podmínky a způsob reklamace vad zboží kupujícím.

Tento reklamační řád vychází z ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Tento reklamační řád vymezuje vztah mezi prodávajícím a kupujícím - fyzickou osobou nepodnikatelem, který uzavírá smlouvu výlučně mimo rámec své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání.

10. Complaints procedure

1. This Complaints Procedure is an integral part of the general terms and conditions of the online store

https://www.elisabethdevata.com, and defines the basic conditions and method of claiming defects of goods by the buyer.

This Complaints Procedure is based on the provisions of Act No. 89/2012 Coll., The Civil Code, as amended, and Act No. 634/1992 Coll., On Consumer Protection. This Complaints Procedure defines the relationship between the seller and the buyer - a natural person non-entrepreneur who concludes a contract exclusively outside the scope of his business activity or independent performance of his profession.

2. Kupující je povinen se seznámit s všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem, ještě před objednáním zboží, nejpozději se s nimi však kupující seznámí před odesláním objednávky v internetovém obchodě https://www.elisabethdevata.com , když souhlas s jejich porozuměním a seznámením se s nimi potvrdí kupující zaškrtnutím příslušného pole při vytváření objednávky samotné. Bez zaškrtnutí tohoto pole není možné objednávku kupujícího odeslat. Prodávající/Provozovatel webu https:// www.elisabethdevata.com eviduje objednávky Kupujících, též eviduje zaškrtnutí uvedeného pole.

3. Uzavření kupní smlouvy a převzetí zboží kupujícím, je považováno za souhlas s reklamačním řádem a obchodními podmínkami.

2. The buyer is obliged to familiarize himself with the general terms and conditions and the complaints procedure before ordering the goods, but the buyer will familiarize himself with them before sending the order in the online store https://www.elisabethdevata.com when the buyer confirms the consent to their understanding and familiarization with them by ticking the appropriate box when creating the order itself. Without checking this field, it is not possible to send the buyer's order. The Seller/Website Operator https:// www.elisabethdevata.com keeps records of Buyers' orders, also registers the ticking of the given box.

3. Conclusion of the purchase contract and receipt of the goods by the buyer is considered consent to the complaints procedure and terms and conditions.

4. Kupující je povinen prokázat nákup zboží v internetovém obchodě https://www.elisabethdevata.com zejména daňovým dokladem vystaveným prodávajícím.

5. Kupující může pro urychlení reklamačního procesu popsat vady na zboží a zvolit způsob vyřízení reklamace.

6. Pokud je objednávka rozdělena, popřípadě obsahuje několik částí (nebo zboží), které jsou dodávány v časovém rozestupu, lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžet od dodání poslední části (zboží). Odstoupení od kupní smlouvy, musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě (nejpozději 14 dní od převzetí poslední části, nebo zboží objednávky).

4. The buyer is obliged to prove the purchase of goods in the online store https://www.elisabethdevata.com in particular a tax document issued by the seller.

5. To speed up the complaint process, the buyer may describe defects in the goods and choose the method of settling the complaint.

6. If the order is divided or contains several parts (or goods) that are delivered in a time interval, the period for withdrawal from the purchase contract begins to run from the delivery of the last part (goods). Withdrawal from the purchase contract must be sent to the seller within this period (no later than 14 days from receipt of the last part or goods of the order).

7. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, · zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7. The seller is liable to the buyer that the item has no defects upon receipt. In particular, the seller is liable to the buyer that at the time the buyer took over the thing,

 • the thing has properties that the parties have agreed, and in the absence of an arrangement, such properties that the seller or manufacturer described or which the buyer expected with regard to the nature of the goods and on the basis of advertising carried out by them,
 • the item is suitable for the purpose stated by the seller for its use or for which the thing of this kind is usually used,
 • the item corresponds in quality or design to the agreed sample or template, if the quality or design was determined according to the agreed sample or model,
 • is a thing in the appropriate quantity, measure or weight, · the goods comply with the requirements of legal regulations.

9. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Prodávající je povinen přijmout reklamaci na adrese provozovny nebo v sídle i místě podnikání, pokud to povaha zboží umožňuje. Adresa pro příjem reklamace zboží je: e-mai l(pro informaci o využití reklamace): elisdevata@proton.me a Hlavní 38, Senice, Poděbrady, 29001.

10. Prodávající písemně vyrozumí kupujícího o převzetí zboží k reklamaci a o výsledku reklamace.

11. Tento reklamační řád upravuje reklamaci vad, které se vyskytnou u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, nebo v rámci záruky na jakost (například prodloužená záruka).

9. If a defect occurs within twelve months of receipt, the item shall be deemed to have been defective at the time of receipt.

The seller is obliged to accept the complaint at the address of the establishment or at the registered office and place of business, if the nature of the goods allows. The address for receiving the complaint is: e-mail l(for information on the use of the complaint): elisdevata@proton.me and Hlavní 38, Senice, Poděbrady, 29001.

10. The Seller shall notify the Buyer in writing of the receipt of the goods for complaint and of the result of the complaint.

11. This Complaints Procedure regulates complaints about defects that occur in the goods within twenty-four (24) months of receipt, or within the quality guarantee (e.g. extended warranty).

12. Tento reklamační řád neupravuje zboží s uvedeným datem spotřeby ve smyslu ust. č. 10.15 těchto podmínek.

13. Neodstraní-li prodávající vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy odstoupit.

14. Kupující může uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat vyřízení dle bodů v odstavci 6.6 Obchodních podmínek prodávajícího.

15. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Nejedná-li se však o zboží s uvedeným datumem spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje na datum spotřeby uvedeném na obalu.

12. This Complaints Procedure does not regulate goods with the expiry date within the meaning of the provisions. č. 10.15 hereof.

13. If the seller does not remove the defect in time or refuses to remove the defect, the buyer may request a discount on the purchase price or withdraw from the purchase contract.

14. The Buyer may file a complaint and, at his option, request settlement according to the points in paragraph 6.6 of the Seller's Terms and Conditions.

15. The Buyer is entitled to exercise the right to a defect that occurs in the goods within twenty-four (24) months of receipt. However, if the goods are not with a use-by date, in which case the period is reduced to the use-by date indicated on the packaging.

16. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.

17.
 Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena.

18. Cookies: "Používáme cookies, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek. Tím vám můžeme zajistit tu nejlepší zkušenost při jejich návštěvě." (Webnode)

Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení. Tento reklamační řád nabývá účinnosti 30.01.2023

16. If requested by the buyer, the seller shall confirm in writing to what extent and for how long his obligations in the event of defective performance last. The seller has obligations arising from defective performance at least to the extent that the obligations arising from defective performance of the manufacturer continue.

17. If necessary, the Seller shall explain in a comprehensible manner the content, scope, conditions and duration of his liability and the manner in which the rights arising from it may be exercised. In the confirmation, the seller shall also state that the buyer's other rights related to the purchase of the item are not affected.

18. Cookies: "We use cookies to ensure the proper functioning and security of our site. This way we can ensure you have the best experience when you visit them." (Webnode)

Failure to comply with these obligations shall not prejudice the validity of the certificate. This Complaints Procedure comes into effect on 30.01.2023


Doručovací adresa pro zaslání odstoupení od smlouvy: e-mail: elisdevata@proton.me adresa: Hlavní 38, Senice, Poděbrady, 29001 

Delivery address for sending withdrawal from the contract: e-mail: elisdevata@proton.me address: Hlavní 38, Senice, Poděbrady, 29001